"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi."

Jan Paweł II

STATUT STOWARZYSZENIA "RAZEM ZDZIAŁAMY WIĘCEJ"
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.


"STOWARZYSZENIE „RAZEM ZDZIAŁAMY WIĘCEJ"
zwane dalej "Stowarzyszeniem" działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 Nr 20. Poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.


2.


Siedzibą Stowarzyszenia jest Straszęcin.


3.


1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
2. Decyzje o przystąpieniu do krajowych i międzynarodowych organizacji podejmuje Walne Zebranie zwykłą większością głosów.
3. Przynależność Stowarzyszenia do innych organizacji nie może naruszać zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną i nie może być sprzeczne ze statutem Stowarzyszenia.


4.


Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.


5.


Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.


6.


Celem działania Stowarzyszenia jest: 1. wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju; społecznego, oświatowego, kulturalnego i gospodarczego województwa podkarpackiego.
2. wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.


7.


Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. naukę, edukację, oświatę i wychowanie,
2. działalność w zakresie upowszechniania kultury i sztuki,
3. podtrzymywanie tradycji narodowej i regionalnej oraz rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa narodowego,
4. upowszechnianie krajoznawstwa oraz organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
5. działalność z zakresu ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
6. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
7. prowadzenie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, ( wsparcie finansowe, organizacyjne, rzeczowe)
8. działalność charytatywną i na rzecz osób niepełnosprawnych, ( wsparcie finansowe, organizacyjne, rzeczowe)
9. ochronę i promocję zdrowia oraz kulturę fizyczną i sport,
10. promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
11. działalność z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
12. współpracą z jednostkami samorządu terytorialnego oraz ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami o podobnym lub zbliżonym profilu działania w kraju i za granicą,
13. fundowanie i przyznawanie nagród, wyróżnień, stypendiów, dyplomów i odznak stowarzyszenia,
14. promowanie i organizowanie wolontariatu,
15. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
16. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
17. inicjowanie i koordynowanie wspólnych przedsięwzięć podejmowanych w interesie mieszkańców wsi oraz członków Stowarzyszenia,
18. reprezentowanie interesów Stowarzyszenia wobec instytucji państwowych, samorządowych i organizacji społecznych,
19. tworzenie programów rozwoju wsi ze szczególnym uwzględnieniem walorów i możliwości Gminy Żyraków.
20. pomoc osobom fizycznym ( wsparcie finansowe, organizacyjne, rzeczowe)
21. prowadzenie działalności wydawniczej
22. wspieranie rozwoju zawodowego członków Stowarzyszenia,8.


Stowarzyszenie celem realizacji swoich statutowych celów może powoływać inne organizacje w granicach prawem dopuszczonych.


9.


Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników dla prowadzenia swoich spraw.
Rozdział II
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
10.


1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który przedstawi opinie (rekomendacje) co najmniej 2 członków Stowarzyszenia i złoży deklarację członkowską.
2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba fizyczna lub prawna.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia. Nadanie godności członka honorowego następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków podjętą na wniosek Zarządu.


11.


Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.


12.


1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są :
          1. przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
          2. dbać o jego dobre imię,
          3. szerzyć ideę Stowarzyszenia i brać czynny udział w jego pracach,
          4. regularnie opłacać składki.
2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności:
          1. przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,
          2. wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
          3. posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia,
          4. korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia,
          5. korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.


13.


1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, które podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia.
3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalą z zarządem Stowarzyszenia.
4. Członkowie wspierający i honorowi korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w 12ust.2 pkt. 2-5.14.


Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zebrania. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
Rozdział III
WŁADZE STOWARZYSZENIA
15.


Władzami Stowarzyszenia są :

1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.


16.


Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata.


17.


Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienie statutu nie stanowi inaczej.


18.


Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

1. Walne Zebranie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy lub częściej na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej lub minimum 50% liczby członków zwyczajnych powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
2. W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć, co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który
może być wyznaczony o 15 minut później tego samego dnia - może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników. 3. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni goście.
4. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:           a. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
          b. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
          c. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania,
          d. udzielanie absolutorium Zarządowi po każdym roku jego pracy,
          e. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
          f. uchwalanie zmian statutu,
          g. podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji,
          h. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
          i. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
          j. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,
     k. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia, zbycia i obciążenia majątku nieruchomego Stowarzyszenia.
5. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów członków.
6. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.
7. Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos.


19.


1. Zarząd składa się z 4 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie.
2. Zarząd składa się z Prezesa, wiceprezesa, skarbnika i 1 do 2 członków.
3. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zebranie na czteroletnią kadencję.
4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
5. Do kompetencji Zarządu należy:
          a. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
          b. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
          c. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
          d. zwoływanie Walnego Zebrania,
          e. ustalanie wysokości i sposobu pobierania składek członkowskich i opłat wpisowych,
6. Do Zarządu należą wszystkie uchwały niezastrzeżone dla innych władz Stowarzyszenia.
7. Zebraniu Zarządu przewodniczy Prezes lub Wiceprezes. Zebranie Zarządu jest prawomocne, jeśli uczestniczy w nim, co najmniej połowa jego członków, w tym Prezes lub Wiceprezes.


20.


1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie.
2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i 2 do 4 członków.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
          a. kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia,
          b. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zebraniu,
          c. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania.
4. Komisja Rewizyjna składa roczne sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zebraniu.


21.


W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w 16 pkt. 2,3 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
Rozdział IV
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
22.


1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, również gospodarczej, oraz ofiarności publicznej.
2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
3. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych jest uprawniony Prezes lub wiceprezes zarządu działający łącznie ze skarbnikiem.
4. Dla realizacji swojej misji i celów, Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach, po wcześniejszym podjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w przedmiocie rozpoczęcia działalności gospodarczej.
Rozdział V
ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
23.


1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.