DROGA DO SUKCESU

DROGA DO SUKCESU

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych – nr projektu: RPPK.09.05.00-18-0045/17

Realizacja projektu: od 1-go lutego 2018 roku do 30-go czerwca 2019 roku

Stowarzyszenie „Razem Zdziałamy Więcej” jako lider realizuje projekt pt. „Droga do sukcesu” w partnerstwie z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców PRAWKO Chmura Dorota; ul. Krakowska 28; 39-200 Dębica.

Celem projektu jest wzrost kwalifikacji i wzmocnienie zdolności do zatrudnienia u minimum 120  osób (w tym 3 kobiet) ze 150 (w tym 5 kobiet) osób dorosłych uczących się, pracujących  lub zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego poprzez uczestnictwo  w pozaszkolnych formach kształcenia w okresie 01 luty 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku.

Planowane efekty projektu:

  • Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie: 150 (5K; 145M); w tym 30 osób do 21 roku życia
  • Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie: 140 (4K; 136M)
  • Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie: 4 (4M)
  • Liczba osób, które uzyskają kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia: 120 (3K; 117M)

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do 150 osób, które uczą się lub pracują lub zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego, są osobami dorosłymi, z własnej inicjatywy chcą zdobyć lub uzupełnić uprawnienia lub podnieść kwalifikacje do kierowania pojazdami w kategorii C, C+E wraz z Kwalifikacją wstępną lub Kwalifikację wstępną przyspieszoną, zwłaszcza w kontekście znalezienia pracy, utrzymania dotychczasowego zatrudnienia lub awansu zawodowego, posiadają wykształcenie co najmniej podstawowe oraz dobry ogólny stan zdrowia.

Zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu:

Organizacja kursów prawa jazdy na kategorie: C, C+E wraz z Kwalifikacją wstępną lub Kwalifikację wstępną przyspieszoną oraz przeprowadzenie walidacji zakończonej certyfikatami rozpoznawalnymi w branży.

Budżet projektu:

wartość projektu: 1 547 820,00 zł

wartość dofinansowania: 1 392 720,00 zł

wkład własny: 155 100,00 zł

AKTUALIZACJA uczestników projektu “Droga do sukcesu” – 1
W związku z rezygnacją udziału w projekcie 5 uczestników w kursach na kat. C, C+E wraz z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną zakwalifikowano do projektu 5 kolejnych osób z listy rezerwowej – numery 170/2018; 172/2018; 176/2018; 177/2018; 178/2018;
AKTUALIZACJA uczestników projektu “Droga do sukcesu” – 2
W związku z rezygnacją udziału w projekcie uczestnika w kursach na kat. C, C+E wraz z kwalifikacją wstępną zakwalifikowano do projektu kolejną osobę z listy rezerwowej – numer 160/2018;
W związku z rezygnacją w projekcie 10 uczestników w kursach na kat. C, C+E wraz z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną zakwalifikowano do projektu 10 kolejnych osób z listy rezerwowej – numery 179/2018; 182/2018; 183/2018; 185/2018; 186/2018; 187/2018; 188/2018; 191/2018; 194/2018; 195/2018;
AKTUALIZACJA uczestników projektu “Droga do sukcesu” – 3
W związku z rezygnacją w projekcie następnych 12 uczestników w kursach na kat. C, C+E wraz z kwalifikacją przyśpieszoną zakwalifikowano do projektu kolejne 12 osób z listy rezerwowej umieszczone pod numerami: 196/2018; 197/2018; 199/2018 200/2018; 1/2018;24/2018; 27/2018; 28/2018; 29/2018; 44/2018; 52/2018; 59/2018;
AKTUALIZACJA uczestników projektu “Droga do sukcesu” – 4
W związku z rezygnacją w projekcie uczestników o niskich kwalifikacjach w wieku 50 + w kursach na kat. C, C+E wraz z kwalifikacją przyśpieszoną prowadzona będzie dodatkowa rekrutacja uczestników.

W dniu 19.02.2018 roku z uwagi na wykorzystywany limit 150 miejsc zakończono rekrutację uczestników do projektu.

LISTA RANKINGOWA – PODSTAWOWA NA KAT. C, C+E ORAZ KWALIFIKACJĘ WSTĘPNĄ PRZYŚPIESZONĄ
Osoby, ktore zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie pn. “Droga do sukcesu”

LISTA RANKINGOWA – PODSTAWOWA NA KAT. C, C+E ORAZ KWALIFIKACJĘ WSTĘPNĄ
Osoby, ktore zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie pn. “Droga do sukcesu”

LISTA REZERWOWA NA KAT. C, C+E ORAZ KWALIFIKACJĘ WSTĘPNĄ PRZYŚPIESZONĄ
Osoby zostaną zakwalifikowane do projektu “Droga do sukcesu” w przypadku rezygnacji lub negatywnych badań lekarskich osób z listy podstawowej

LISTA REZERWOWA NA KAT. C, C+E ORAZ KWALIFIKACJĘ WSTĘPNĄ
Osoby zostaną zakwalifikowane do projektu “Droga do sukcesu” w przypadku rezygnacji lub negatywnych badań lekarskich osób z listy podstawowej