"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli sie z innymi."

Jan Paweł II

Diana Wójcik kandydatem do Rady Powiatu. Lista nr 19 poz. 4


listopad 2014


Diana Wójcik związana z Górą Motyczną, bo tu mieszka, związana z Nagoszynem, bo tu pracuje, związana ze Straszęcinem, bo tam ma siedzibę Stowarzyszenie Razem Zdziałamy Więcej, którego jest wiceprezesem. Jej doświadczenie i zaangażowanie społeczne pozwoliło na realizację szeregu przedsięwzięć o zasięgu gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że kształtuje aktywne postawy wśród młodych ludzi oraz aktywizuje, działając non profit, mieszkańców gminy Żyraków do realizacji przedsięwzięć na rzecz dobra wspólnego. Podkarpacka Rada Organizacji Pozarządowych uhonorowała ją tytułem "Wolontariusz Roku 2012".
Zebraliśmy jej najważniejsze osiągnięcia. Oto one:
- Z powodzeniem aplikowała o fundusze i koordynuje we współpracy z grupą nieformalną Razem dla Nagoszyna i nauczycielami ZSP w Nagoszynie projekt „Świetlica zgrana załoga”. Dzieci i młodzież w szkole mogą brać udział w zajęciach świetlicowych, a szkoła została doposażona w pomoce do zajęć.
- Koordynuje projekt „4 x S, czyli Sobota, Sport, Sposób na nudę, Satysfakcja”. Dzieci i młodzież w każdą sobotę mają zagospodarowany czas podczas zajęć sportowych.
- Koordynuje od kilku lat akcję zbierania zakrętek dla osób niepełnosprawnych. W akcję zaangażowała szkoły, sklepy i instytucje z terenu gminy, powiatu i województwa. Pomoc finansowa popłynęła dla osób z niepełną sprawnością z miejscowości:
Nagoszyn ponad 5 000 zł
Góra Motyczna ponad 7500 zł
Wola Żyrakowska 2500 zł
Straszęcin 2500 zł
Razem ponad 20 000zł
Aktualnie koordynuje akcją zbierania zakrętek dla Kamilka z Korzeniowa.

- Była koordynatorem i redaktorem wydania publikacji „Ocalić wspomnienia – zatrzymać czas. Gmina Żyraków w kolorze sepii”. W przedsięwzięcie zaangażowała gimnazjalistów oraz dorosłych wolontariuszy z lokalnych społeczności. Wraz z nimi odszukała stare fotografie – ślady przeszłości gminy Żyraków oraz prowadziła wywiady z mieszkańcami – odtwarzając historie ludzi, wydarzeń, miejsc. Ta inicjatywa została nagrodzona w konkursie „Inicjatywa Obywatelska Podkarpacia za rok 2012”
- Organizowała „Wieczór z Talią”. Pieniądze pozyskane podczas teatralnego wieczoru kabaretowego zostały przekazane dla szkoły na zakup sprzętu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego.
- Opracowała wspólnie ze OSP w Nagoszynie folder propagujący działania strażaków, ich tradycję; współorganizowała uroczystość 100-lecia powstania OSP w Nagoszynie.
- Współorganizowała 60 – lecie Ludowego Klubu Sportowego w Nagoszynie.
- Współorganizowała Dożynki 2013 r. w Nagoszynie.
- Odtworzyła relacje, zapisała wspomnienia - przeprowadziła wywiady z żyjącymi jeszcze świadkami spotkań z Józefem Dziurgotem, odszukała materiały dokumentujące życie i działanie Józefa Dziurgota w archiwach gminnych, kościelnych, państwowych, rodzinnych.
Była redaktorem publikacji "Z Góry Motycznej na Monte Cassino”. Prezentowała bohatera przed lokalną społecznością Nagoszyna i Góry Motycznej (prelekcja, połączona z rozdaniem publikacji).
Zainicjowała wśród instytucji państwowych działania mające na celu przedstawienie postaci Józefa Dziurgota przed społecznością całego kraju poprzez przekazanie zgromadzonych materiałów do Instytutu Pamięci Narodowej w formie listu zachęcającego tę instytucję do podjęcia w/w działań.
- Współpracowała ze Społecznym Komitetem Upamiętnienia Żołnierzy II Korpusu Polskiego z powiatu dębickiego, aby przygotować pamiątkową tablicę upamiętniającą nazwiska walczących pod Monte Cassino z terenu powiatu dębickiego oraz włączyła się w przygotowanie wystawy pn. „Dębickie Maki” gromadzącej pamiątki pozostawione przez przedstawicieli armii tułaczej pochodzących z Ziemi Dębickiej.

- Pozyskała fundusze z PROW-u na działania i wspólnie z OSP w Zasowie, Stowarzyszeniem "Zasowianki" i ZSP w Zasowie przygotowała przedsięwzięcie „Z tradycją w przyszłość” - uroczystość 140-lecia OSP w Zasowie
- Aplikowała o pozyskanie funduszy i koordynowała projekt „Każdy mocny - wszyscy skuteczni” obejmujący cykl szkoleń dla Stowarzyszenia Razem Zdziałamy Więcej.
- Koordynowała rajdy rowerowe po gminie Żyraków i przygotowała wystawę fotografii w Dworku w Straszęcinie pn.„W poszukiwaniu magii miejsc w gminie Żyraków”.
- Włączyła się w przygotowanie wystawy „Historia przywrócona życiu” w 75. rocznicę utworzenia powiatu dębickiego. Wernisaż promujący przedsięwzięcie odbył się w budynku Muzeum Regionalnego w Dębicy w listopadzie 2012 r.
- Włączyła się w przygotowanie wystawy „Za tych, co za oceanem”. Zgromadziła i przekazała materiały o mieszkańcach gminy Żyraków do Muzeum Regionalnego w Dębicy. Wernisaż odbył się w grudniu 2013 r.
- Uczestniczyła w tworzeniu Strategii Rozwoju Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego oraz sektorem biznesowym, organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami rynku pracy.

Swój program wyborczy zamyka w dwóch zdaniach:
„Wspólne dążenie do aktywizowania mieszkańców oraz mobilizowanie władz powiatowych do działań na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży z uwzględnieniem współpracy między samorządami jest siłą napędową rozwoju całego powiatu. Rozwój organizacji pozarządowych skupiających mieszkańców małych miejscowości to klucz do powstawania wielkich zmian w powiecie, bo wiem, że razem zdziałamy więcej.”

Jednak podpisuje się pod postulatami Ruchu Integracji Społecznej (z jego listy staruje w wyborach):
1. Określenie wolnej od politycznych uzależnień, ram współpracy między samorządami, podjęcie działań sprzyjających integracji i współpracy między samorządami, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu dębickiego i jego najbliższych sąsiadów.
2. Wyznaczenie ważnych celów w określonych grupach społecznych, których realizacja spowoduje wyrównanie szans w rozwoju tych grup wraz z likwidacją przyczyn marginalizacji grup społeczeństwa, pozyskiwanie środków zewnętrznych dla szerokich grup społecznych, mających na celu podniesienie stopy życiowej i rozwoju infrastruktury społecznej.
3. Określenie ponadgminnych celów długofalowych, których realizacja pozwoliłaby na rozwój naszego powiatu z jednoczesnym rozwojem infrastruktury w celu podniesienia atrakcyjności terenów inwestycyjnych.
4. Wspólna polityka samorządów powiatu w celu wykorzystywania obiektów kulturalnych, oświatowych i sportowych oraz koordynowanie wspólnych przedsięwzięć. Powiat jako partner wszystkich gmin w promowaniu zajęć dodatkowych.
5. Rozwój turystyki poprzez ścisłą współpracę z innymi powiatami, z jednoczesnym wykorzystaniem walorów turystycznych i historycznych powiatu dębickiego w celu podniesienia aktywności i zaangażowania jego mieszkańców oraz stworzenie dzięki temu nowych miejsc pracy. Realizowanie rozwoju przy wykorzystaniu środków finansowych z programów i projektów unijnych oraz innych źródeł pozasamorządowych.
6. Dążenie do zaktywizowania i uświadomienia osób „biernych społecznie i obywatelsko”, które po każdych wyborach narzekają, na ich wyniki, lecz nie biorą w nich udziału. Aktywizacja mieszkańców powiatu na rzecz poznawania swoich praw obywatelskich oraz możliwości ich świadomego wykorzystywania.
7. Promowanie kobiet w życiu lokalnym przez władze we współpracy z organizacjami pozarządowymi i przedstawicielami innych niezinstytucjonalizowanych grup społecznych. Szukanie wsparcia władz samorządowych pod „czapką” powiatu w organizowaniu spotkań, kampanii informacyjnych, kongresów, warsztatów dotyczących badań profilaktycznych. Zintensyfikowanie działań władz, aby przeciwdziałać przejawom wszelkiej przemocy, a w szczególności przemocy domowej wobec kobiet i dzieci. Obrona kobiet i najsłabszych.
8. Silny udział przedsiębiorców w Powiatowej Radzie Zatrudnienia, tak by mieli oni realny wpływ na kształtowanie polityki zatrudnieniowej w naszym powiecie i w ten sposób mogli wpływać na zmniejszenie bezrobocia.
9. Powiaty muszą udowodnić potrzebę swojego istnienia i funkcjonowania. W przeciwnym razie powinno się dążyć do ich likwidacji, jako zbytecznego balastu administracyjnego.