You are currently viewing POWIAT DĘBICKI WOLONTARIATEM MALOWANY

POWIAT DĘBICKI WOLONTARIATEM MALOWANY

GRUPA INICJATYWNA
Liderem Grupy Inicjatywnej jest Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, który jest również Ośrodkiem Działaj Lokalnie. Współautorami projektu są: Centrum Kultury i Bibliotek Dębica, uczestnik Programu Rozwoju Bibliotek, Ochotnicza Straż Pożarna w Żyrakowie, realizator programu “Równać Szanse” oraz Zespół Szkół w Żyrakowie – uczestnik programu “Szkoła Ucząca Się”.

DOBRO WSPÓLNE
Dobro wspólne, na rzecz którego pracuje partnerstwo to szeroko rozumiany wolontariat – w wymiarze wspólnej pozytywnej przestrzeni współpracy. Z badania przeprowadzonego przez partnerstwo wynika, iż wolontariat nie jest zbyt promowany w powiecie dębickim, nie są znane prawa i obowiązki wolontariuszy – brakuje szkoleń w tym zakresie. Nie ma również żadnej instytucji, która scalałaby ten obszar. Z drugiej zaś strony większość ankietowanych wskazała, że chętnie włączyłaby się w działalność wolontariacką, jeżeli tylko taka okazja by się nadarzyła. Dlatego, w odpowiedzi na potrzebę społeczną projekt skupiony jest na krzewieniu postaw woluntarystycznych oraz angażowaniu się w pomoc na rzecz rozwoju innych instytucji co w konsekwencji zaowocuje zwiększeniem aktywności obywatelskiej.

DZIAŁANIA
Do promowania wolontariatu jest wykorzystywany potencjał, jaki dają lokalne firmy. Powstało powiatowe centrum wolontariatu (zaadaptowano pomieszczenia na potrzeby powiatowego centrum wolontariatu), organizowane są happeningi, powstanie platforma internetowa będąca bazą zapotrzebowania na wolontariuszy oraz wdrażana jest w firmach strategia wolontariatu pracowniczego. Dodatkowo partnerstwo prowadzi działania integrujące mieszkańców wokół tematyki wolontariatu między innymi poprzez konkurs plastyczny, którego hasłem przewodnim jest “Wolontariat w mojej gminie”, warsztaty obsługi Internetu dla seniorów, kurs pierwszej pomocy oraz przedstawienia teatralne.
Partnerstwo zostało rozszerzone o nowych partnerów:
– firmę TIKKURILA POLSKA S.A. – partner będzie realizował wolontariat pracowniczy zgodnie z założeniami projektu,
– miasto i gminę Brzostek, miasto i gminę Pilzno, gminę Jodłowa, gminę Żyraków, gminę Dębica – instytucje te będą współpracować przy realizacji happeningów, zgodnie z założeniami projektu.
Listy partnerskie zostały podpisane w dniu 22 października 2014 roku podczas specjalnie w tym celu zorganizowanej konferencji prasowej, której celem było również przedstawienie założeń projektu przed lokalnymi mediami.

REZULTATY
W efekcie powstanie powiatowe centrum wolontariatu, w którym prowadzone będą porady oraz pośrednictwo w zakresie pracy wolontariuszy. Planowane jest, że przynajmniej jedno przedsiębiorstwo wdroży strategię rozwoju wolontariatu pracowniczego; powstanie też szereg materiałów promujących ideę wolontariatu: filmy promocyjne, strona internetowa, ulotki.
www.lokalnepartnerstwa.org.pl