You are currently viewing Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

W Dworku w Straszęcinie Stowarzyszenie Razem Zdziałamy Więcej organizowało konsultacje społeczne dla gminy Żyraków w celu opracowywania dokumentu strategicznego w ramach projektu „Strategia rozwoju Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego”. Celem projektu jest umożliwienie efektywnej współpracy jednostek samorządu terytorialnego na terenie Dębicko -Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego, poprzez zwiększenie jego konkurencyjności, spójności w wymiarze społecznym, gospodarczym i terytorialnym.
Konsultacje społeczne były dialogiem z mieszkańcami, a ich celem było uzyskanie opinii i informacji na temat spraw istotnych dla mieszkańców lokalnej społeczności i pozostałych uczestników projektu.
W ramach konsultacji społecznych zostały określone obszary tematyczne:
1. Zatrudnienie i rynek pracy.
2. Spójna polityka inwestycyjna.
3. Spójna komunikacja.
4. Turystyka i zagospodarowanie czasu wolnego, wykreowanie produktów regionalnych.
5. Ochrona środowiska i promocja odnawialnych źródeł energii.
6. Promocja rozwoju produkcji rolnej.
W konsultacjach wzięli udział: członkowie organizacji pozarządowych, zarządzających NGO, przedsiębiorcy, bezrobotni, emeryci, niepełnosprawni, samorządowcy i inni mieszkańcy.
Dziękujemy za liczny udział.